^na vrh strane

50 godina tradicije

Kako postati korisnik

Zahtev za priznavanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite podnosi lice koje traži smeštaj, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac, ili se pokreće postupak po službenoj dužnosti. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad koji je mesno nadležan prema prebivalištu lica koje traži smeštaj.


Dokumentacija koja se dostavlja Centru za socijalni rad:

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Fotokopija lične karte sa JMBG;
  • Fotokopija zdravstvene knjižice;
  • Dokaz o imovini – uverenje o imovnom stanju, izvod iz zemljišne knjige i drugi dokazi;
  • Ček od penzije i drugi dokazi o prihodima i primanjima;
  • Dokaz o primanjima za srodnike koji su po Zakonu dužni da izdržavaju lice koje traži smeštaj (za kvartal koji predhodi podnošenju zahteva);
  • Izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova smeštaja, koju daje podnosilac zahteva, srodnik ili trće lice;
  • Medicinska dokumentacija.

 Kompletnu dokumentaciju nadležni centar za socijalni rad dostavlja Gerontološkom centru.

 

Dokumentacija potrebna za uslugu smeštaja u prihvatilište

Za smeštaj osobe u prihvatilište potreban je uput za korišćenje usluge od strane centra za socijalni rad i zdravstvena dokumentacija – otpusna lista sa bolničkog lečenja, izveštaj službe hitne pomoći ili izveštaja doma zdravlja.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.