^na vrh strane

50 godina tradicije

Stručni socijalni rad

Stručni rad je organizovan kroz aktivnosti prijema, procene, planiranja i evidentiranja.
Metode i tehnike procene potreba koje se koriste u stručnom radu su analiza uputne dokumentacije, intervju sa korisnikom i srodnicima i opservacija ponašanja korisnika.


Po prijemu korisnika, vrši se početna procena holističkim pristupom, a obuhvata ličnost i karakteristike ponašanja, identifikaciju prioritetnih potreba, snage ličnosti, teškoće i bezbednost. U ovoj proceni učestvuju članovi stručnog tima, prvenstveno socijalni radnik, psiholog, lekari, terapeuti i pravnik.


Na osnovu identifikovanih prioritetnih  potreba, definišu se teškoće koje se mogu javiti, cilj koji se želi postići, indikatori  i aktivnosti za postizanje ciljeva.


Po završetku perioda adaptacije, koji je individualan za svakog korisnika usluga, formira se plan zaštite, kojim se definišu sve usluge potrebne korisniku. Ovaj plan se definiše  na osnovu informacija o značajnim događajima u životu korisnika, sposobnostima staranja o sebi, interesovanjima, porodičnim prilikama, utvrđenim rizicima, mogućnostima, potencijalima osobe.


Individualni plan zaštite za kontinuirano pružanje usluge donosi stručni tim u saradnji sa uputnim centrom za socijalni rad, zajedno sa korisnikom usluga.


U daljem radu, prate se efekti pruženih usluga i po potrebi se aktivnosti koriguju, a u cilju maksimalnog iskorišćenja potencijala korisnika. Aktivnosti se sprovode kroz individualni i grupni rad.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.