^na vrh strane

50 godina tradicije

Oglas za prodaju putničkog motornog vozila prikupljanjem javnih ponuda

VESTI | ČETVRTAK, 10.07.2014. GODINE

Na osnovu odluke Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kragujevcu, broj 3902 od 04.10.2013.godine, Komisija za sprovođenje postupka prodaje putničkog vozila prikupljanjem javnih ponuda objavljuje:

O G L A S

za prodaju putničkog motornog vozila prikupljanjem javnih ponuda

Gerontološki centar u Kragujevcu, ul. Kralja Milana IV br. 90, prikupljanjem javnih ponuda prodaje:

1. Putničko motorno vozilo marke "KIA" tip "SORENTO" 2,5 CRDI EX, registarskih oznaka KG065-UX, godina proizvodnje 2005., broj šasije KNEJC521545195957, broj motora D4CB3611247, snaga motora 125 KW, gorivo EVRO DIZEL, radna zapremina motora 2497 cm3, neregistrovan.

Putničko motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju kupca.

2. Ponude čiji iznos bude manji od 220.000,00 dinara smatraće se neodgovarajućim.

3. Prodaja se vrši prikupljanjem javnih ponuda, tako što sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom "PISMENA PONUDA - NE OTVARATI" na adresu: Gerontološki centar u Kragujevcu, Komisija za sprovođenje postupka prodaje putničkog vozila prikupljanjem javnih ponuda ul. Kralja Milana IV br. 90, Kragujevac.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 14.07.2014. godine do 10 časova.

Neblagovremeno dostavljene ponude, kao i one koje ne sadrže sve navedene elemente, neće biti razmatrane.

Ponuda treba da sadrži:
- Cenu
- Naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

4. Otvaranje pismenih ponuda održaće se 14.07.2014. godine u 1030 časova u Gerontološkom centru Kragujevac, ul. Kralja Milana IV br. 90.

5. Kupac putničkog motornog vozila je dužan da pre zaključenja postupka uplati depozit u iznosu od 10% od ponuđene cene, a preostali iznos cene u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda na žiro račun Gerontološkog centra broj 840-58667-85 Uprava za trezor.

Obavezu troškova prenosa vlasništva kao i ostale poreske obaveze snosi kupac.

6. Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila.

7. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

8. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najpovoljnijom depozit neće biti vraćen.

9. Bliže informacije se mogu dobiti na kontakt telefon 034/ 504 308.

  

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.